Procjene

Dokumentacija potrebna za procjenu nekretnine

  

P R O C J E N E

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PROCJENU NEKRETNINE

Za stan ili poslovni prostor - etažno vlasništvo

1. izvadak iz zemljišne knjige ili izvod iz knjige položenih ugovora  poželjno

2. točni tehnički podatci o veličini ( površini-kvadraturi ), 

 tlocrte i raspored prostorija

3. nacrt prostora

Za kuću ili drugi objekt

1. izvadak iz zemljišne knjige   poželjno

2. izvadak iz posjedovnog lista   poželjno

3. izvod iz katastarskog plana   poželjno

4. projekt za građ. dozvolu, izvedbeni ili neki drugi projekt

( u slučaju da je objekt upisan bez uporabne dozvole, obavezna

je građevinska dozvola i projekt za građ. dozvolu )   poželjno

Za građevinsko zemljište

1. izvadak iz zemljišne knjige   poželjno

2. izvadak iz posjedovnog lista   poželjno

3. izvod iz katastarskog plana ( kopija )   poželjno

4. dokaz da je parcela građevinska

- uvjerenje nadležnog ureda za prostorno uređenje

(urbanističke uvjete ili izvod iz prostornog plana iz kojeg

je razvidno što je predviđeno za predmetnu lokaciju )

- ili lokacijska ili građevna dozvola   poželjno

- ostali podatci ukoliko su značajni za predmetnu nekretninu

 - fotografije nekretnine

Zagreb, srpnja 2018. 

Sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Krunoslav Jambrek inž.građ.